Lännen Vinttikoirat säännöt


Yhdistyksen nimi on Lännen Vinttikoirat ry. Sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialue koko Satakunta.


Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää vinttikoiraharrastusta alueella.


Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, harjoitus- ja kilpajuoksuja, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia ja kerhoiltoja.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella, ja jotka sitoutuvat suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Yhdistyksen kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.
Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle siitä kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi heti. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta eräpäivään mennessä voi hallitus erottaa jäsenen.


Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteistön sekä toimintansa tukemiseksi muodostaa rahastoja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioskikauppaa sekä julkaisutoimintaa.


Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja heille kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja varainhoitajan.
Sihteeri ja varainhoitaja voivat olla joko hallituksen jäseniä tai sen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa asioita valmistelemaan työvaliokuntia.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi valtuuttaa varainhoitajan yksin kirjoittamaan nimen pankki- ja raha-asioissa.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään ennen helmikuun loppua.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen).
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille sähköpostilla tai ilmoittamalla niistä yhdistyksen virallisilla internet-sivuilla tai kerhon omassa facebook-ryhmässä.
Tämä tapahtuu vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

12 §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 14 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

13 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
  ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.

13a §
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen
Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.
Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin
• etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta
• yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi
• äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä

14 §
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille ainoastaan sitä varten ilmoitetussa kokouksessa. Muutos- tai purkamispäätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Tullakseen hyväksytyksi päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

15 §
Lisäksi noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.